Case study

Ako vylepšiť firemné CX a mať zákazníka na 1. mieste?

Task

Ako by sme mohli zlepšiť zákaznícku skúsenosť klientov pri jednotlivých fázach spojených s mobilitou?

Február 2022
Máj 2022

S firmou Business Lease sme nadviazali spoluprácu začiatkom roka 2022. Lucia Čišková, Managing Director firmy, nás oslovila s ponukou spolupráce a stanovila si zlepšenie firemného CX – customer experience – ako prioritu číslo 1 na tento rok.

Zároveň chcela, aby sa firma stala jednotkou vrámci CX na mobilitnom trhu, pričom v Business Lease neustále hľadajú konkurenčnú výhodu a vyššiu pridanú hodnotu pre zákazníkov. Luciinou ambíciou taktiež bolo zapojiť do CX celú organizáciu, naučiť všetkých zamestnancov aktívne pracovať s CX postupmi, a práve preto sme začali našu spoluprácu.

Na pilotnom 3 mesačnom projekte sme museli zauditovať existujúce zákaznícke cesty, vytvoriť katalóg zlepšení/inovácií a v neposlednom rade navrhnúť implementáciu priorít s merateľným výsledkom.

62
Respondentov, s ktorými sme sa rozprávali
4500
dátových bodov na zapracovanie
2
mystery shoppingy
30
hĺbkových rozhovorov


Štyri kľúčové fázy projektu - Dvojitý Diamant v praxi


Projekt bol rozdelený do 4 základných fáz:

1. Fáza "Discover - Objavenie" 🧠

  • V tejto fáze prebehol audit súčasnej situácie, dvoch zákazníckych ciest a segmentácia zákazníkov – definovali sme, čo o nich vieme a aké informácie potrebujeme vedieť.
  • Navnímli sme kľúčové touchpointy, ktorými si zákazníci prechádzajú a identifikovali sme hypotézy.
  • Následne sme sa vrhli na kvalitatívny výskum – rozhovory s existujúcimi zákazníkmi a mystery shoppingy.

2. Fáza "Define - Definovanie" 📋

  • Tu sme interpretovali dáta a identifikovali priority, na ktoré by sa mal Business Lease ďalej zamerať.

3. Fáza "Develop - Rozvíjanie" 💡

  • Po definovaní priorít sme navrhli koncepty a riešenia, ktoré sme objavili – predstavili sme CX príležitosti ako vylepšiť konkrétne služby na existujúcich zákazníckych cestách

4. Fáza "Deliver - Implementácia" 📈

  • Nakoniec sme jednotlivé riešenia implementovali s internými tímami, ktoré na nich ďalej v súčasnosti pracujú.

Čo priniesla fáza discover a fáza define?

Otázky, ktoré sme riešili v procese boli napríklad:

➡️ Čo zákazník od firmy Business Lease očakáva?

➡️ Aké sú jeho preferencie?

➡️ Na základe akých kritérií sa rozhoduje v procese?

➡️ Ako by sme mohli odstrániť jeho bariéry a pomôcť v rozhodovaní?

Spolu s interným tímom sme definovali predovšetkým zákaznícke persóny, ktoré nadobudli správnu podobu. Pomenovali sme kľúčové body interakcie, identifikovali zákaznícke potreby a očakávania. Nastavili sme metriky tak, aby organizácia vedela spätne vyhodnotiť, ako sa im v jednotlivých touchpointoch darilo.


Čo priniesla fáza develop a fáza deliver?

Po výskumoch a mapovaní zákazníckych ciest sme dokázali priniesť príležitosti a návrhy v oblasti akvizície nových zákazníkov, návrhy na zlepšenie zákazníckeho servisu a odstránenie bolestivých momentov. Jedným z hlavných cieľov však bolo, aby organizácia dokázala so zákazníckymi cestami aktívne pracovať a boli praktické a uchopiteľnejšie.

Implementačná fáza zohľadňuje metódu Design Thinkingu, teda princíp zameraný na zákazníka (z angl. prekladu customer centric approach). To znamená, že v centre záujmu organizácie je spokojný zákazník, a čo najlepšia zákaznícka skúsenosť. Dôležitou súčasťou je zber spätnej väzby, analýza a následná interpretácia dát

Nami navrhované inovácie sme rozdelili z časového hľadiska na 3 obdobia, a to krátkodobé, strednodobé a potom dlhodobé riešenia. 

➡️ Krátkodobé riešenia sú zrealizovateľné v rozpätí niekoľko týždňov, napríklad ponuka doplnkových služieb. 

➡️ Strednodobé riešenia sú zrealizovateľné v rozpätí pár mesiacov alebo kvartálne. 

➡️ Dlhodobé riešenia, ktoré môžu byť zrealizované o rok, či dva, avšak vyžadujú si zložitejšie strategické rozhodnutia naprieč celou organizáciou. 

Takto sme firme Business Lease odovzdali širokú škálu riešení, ktoré môžu v rámci interných tímov implementovať. 

Sme veľmi radi, že sme mohli spolupracovať na tomto projekte s firmou Business Lease, ktorá tento rok získala prestížne ocenenie v prístupe k zákazníkom, Customer Centricity World Series 2022, v kategórii Business Change or Transformation 🚀. Zároveň nás teší, že sú jednotkou na trhu vrámci CX v oblasti mobility, a práve my sme mohli byť súčasťou budovania lepšej zákazníckej skúsenosti. 


Newsletter

Are you interested in content from the world of innovations? If yes, subscribe to our newsletter.

An error occurred, please try again later

Welcome to the community

We are very happy that you have joined us! From now on, we will supply you with various news from the world of innovation, service design and customer experience.